แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว1343-28มี67]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Admin 239
[พร0023.2/ว140-28มีค67]แจ้ง อปท.ที่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ - สกุล และชื่อ อปท. เขียนโดย Admin 352
[พร0023.2/ว1340-28มีค67]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 294
[พร0023.2/ว1339-28มีค67]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เขียนโดย Admin 154
[พร0023.2/ว137-27มีค67]ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงวิชาการ ครั้งที่ 117 (1/2567) เขียนโดย Admin 167
[พร0023.2/ว1296-26มีค67]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 4/2567 เขียนโดย Admin 301
[พร0023.2/ว1250-22มีค67]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 4/2567 เขียนโดย Admin 416
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 4/2567 เขียนโดย Admin 484
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 4/2567 เขียนโดย Admin 436
[พร0023.2/ว116-13มีค67]ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศไทยฯ เขียนโดย Admin 243