แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว3661-30กย65]การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหามาหมดแล้ว เขียนโดย Admin 271
[พร0023.2/ว3649-30กย65]แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท.เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน 2564 เขียนโดย Admin 162
[พร0023.2/ว3597-28กย65]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 9/2565 เขียนโดย Admin 463
[พร0023.2/ว3582-27กย65]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 9/2565 เขียนโดย Admin 426
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 9/2565 เขียนโดย Admin 573
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 9/2565 เขียนโดย Admin 673
[พร0023.2/ว3506-21กย65]แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท.เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ(กรณีเยียวยารอบเดือนเมษายน 2562 ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) เขียนโดย Admin 223
[พร0023.2/ว309-7กย65]แจ้งขอความร่วมมืออำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ตรวจสอบรายชื่อบุคลากรในสังกัดฯ เขียนโดย Admin 322
[พร0023.2/ว307-7กย65]แจ้งกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนตามราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2565/65 ให้ อปท.ทราบ เขียนโดย Admin 196
[พร0023.2/ว306-5กย65]ขอแจ้งคู่มือรวมแบบและตัวอย่างเอกสารในการเสนอเรื่องเข้าบรรจุในวาระประชุม ก.อบต. และ ก.ท.จ. จังหวัดแพร่ ให้ อปท.ทราบ เขียนโดย Admin 345