แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 1/2567 เขียนโดย Admin 362
[พร0023.2/ว267-18มค67]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน รายงานเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 166
[พร0023.2/ว144-10มค67]คุณสมบัติ การสรรหา และการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำจังหวัด ฯ เขียนโดย Admin 423
[พร0023.3/ว113-8มค67]ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกผู้ขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทย์ศาสตร์ ประจำปี 2567 เขียนโดย Admin 211
[พร0023.2/ว114-8มค67]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 241
[พร0023.2/ว71-5มค67]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำประมาณ 2566 ไปพลางก่อน รายงานเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 322
[พร0023.2/ว3-3มค67]แจ้งท้องถิ่นอำเภอประสาน อปท.ในพื้นที่ดำเนินการรายงานผลฯ เขียนโดย Admin 325
[พร0023.2/ว5092-28ธค66]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 12/2566 เขียนโดย Admin 448
[พร0023.2/ว5090-28ธค66]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 12/2565 เขียนโดย Admin 502
[พร0023.2/ว5074-27ธค66]ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เขียนโดย Admin 253