แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว1625-24เมษ67]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2567 เขียนโดย Admin 422
[พร0023.2/ว1624-24เมษ67]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2567 เขียนโดย Admin 348
[พร0023.2/ว170-22เม.ย.67]การตรวจสอบข้อมูลและทำการรวบรวมประเมินความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมอปท. เขียนโดย Admin 194
[พร0023.2/ว168-22เมษ67]คู่มือแนวทางการจัดทำและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน สำหรับข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท. เขียนโดย Admin 203
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2567 เขียนโดย Admin 382
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2567 เขียนโดย Admin 475
[พร0023.2/ว1375-26มีค67]การสรรหา และการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 296
[พร0023.2/ว151-2เมษ67]ขอความร่วมมือแจ้ง อปท.ในพืนที่ ที่สนใจศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จัดการความรู้ของ กสถ.ฯ เขียนโดย Admin 211
[พร0023.2/ว1343-28มี67]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Admin 279
[พร0023.2/ว140-28มีค67]แจ้ง อปท.ที่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ - สกุล และชื่อ อปท. เขียนโดย Admin 398