แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว846-27กพ66]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 2/2566 เขียนโดย Admin 299
[พร0023.2/ว835-27กพ66]โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 189
[พร0023.2/ว801-22กพ66]การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการของ อปท.ด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 174
[พร0023.2/ว764-21กพ66]ชี้แจงและกำชับการดำเนินการเกี่ยวกับการขอใช้บัญชีตำแหน่งสายงานผู้บริหารของ อบต. เขียนโดย Admin 213
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 2/2566 เขียนโดย Admin 460
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 2/2566 เขียนโดย Admin 414
[พร0023.2/ว734-20กพ66]การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 319
[พร0023.2/ว685-16กพ66]ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก อบต.ฯ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... เขียนโดย Admin 219
[พร0023.2/ว655-15กพ66]ผู้บริหารสถานศึกษาขอใช้สิทธิประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกพับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครู เขียนโดย Admin 157
[พร0023.2/ว89-15กพ66]การส่งผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญฯ ในรอบเดือนตุลาคม 2565 เขียนโดย Admin 133