แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว4031-2พย65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาของบุตร)งวดที่ 1 เขียนโดย Admin 80
[พร0023.2/ว3996-31ตค65]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลสงพนักงานเทศบาล(ก.ท.)แทนตำแหน่งที่ว่าง เขียนโดย Admin 97
[พร0023.2/ว3940-27ตค65]หารือเกี่ยวกับคุณสมบัติ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีของ อปท. เขียนโดย Admin 178
[พร0023.2/ว3978-31ตค65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 86
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 10/2565 เขียนโดย Admin 515
มติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 10/2565 เขียนโดย Admin 498
[พร0023.2/ว371-27ตค65]ประชาสัมพันธ์ อปท.เรื่องการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามกฏหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย Admin 141
[พร0023.2/ว3944-27ตค65]การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เขียนโดย Admin 99
[พร0023.2/ว3881-21ตค65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 114
[พร0023.2/ว365-20ตค65]รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน และรายงานผลการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 203