แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว1635-24เมษ67]การออกประกาศ ก.ท.จ.แพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในเทศบาล พ.ศ. 2567 เขียนโดย Admin 199
[พร0023.2/ว1634-24เมษ67]การออกประกาศ ก.ท.จ.แพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก พ.ศ.2567 เขียนโดย Admin 224
[พร0023.2/ว1625-24เมษ67]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2567 เขียนโดย Admin 472
[พร0023.2/ว1624-24เมษ67]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2567 เขียนโดย Admin 381
[พร0023.2/ว170-22เม.ย.67]การตรวจสอบข้อมูลและทำการรวบรวมประเมินความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมอปท. เขียนโดย Admin 214
[พร0023.2/ว168-22เมษ67]คู่มือแนวทางการจัดทำและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน สำหรับข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท. เขียนโดย Admin 220
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2567 เขียนโดย Admin 410
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2567 เขียนโดย Admin 510
[พร0023.2/ว1375-26มีค67]การสรรหา และการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 313
[พร0023.2/ว151-2เมษ67]ขอความร่วมมือแจ้ง อปท.ในพืนที่ ที่สนใจศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จัดการความรู้ของ กสถ.ฯ เขียนโดย Admin 227