แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว87-15กพ66]ประชาสัมพันธ์ให้ อปท.แจ้งบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดรับทราบการเข้าร่วมโครงการ โลกสวย ตาใส ข้าราชการไทยไร้ต้อกระจก เขียนโดย Admin 145
[พร0023.2/ว82-13กพ66]ขอประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือการปฏิบัติงาน(work manual) ให้ อปท.ได้รับทราบ เขียนโดย Admin 211
[พร0023.2/ว467-2กพ66]แนวทางปฏิบัติการปรับปรุงตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สายงานประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชำนาญการพิเศษ เขียนโดย Admin 292
[พร0023.2/ว468-2กพ66]การกำหนดระยะเวลาในการจัดประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่(ก.ท.จ.แพร่) เขียนโดย Admin 246
[พร0023.2/ว436-31มค66]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. เขียนโดย Admin 308
[พร0023.2/ว426-31มค66]กำหนดระยะเวลาในการจัดประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่(ก.อบต.จังหวัดแพร่) เขียนโดย Admin 298
[พร0023.2/ว425-31มค66]แนวทางปฏิบัติการปรับปรุงตำหแน่งสายงานประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สายงานประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ และสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชำนาญการพิเศษ เขียนโดย Admin 289
[พร0023.2/ว403-30มค66]การขอรับเครื่องหมายชูเกียรติ ประกาศยนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 171
[พร0023.2/ว59-27ม.ค.66]การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 284
[พร0023.2/ว385-27ม.ค.66]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่1/2566 เขียนโดย Admin 384