แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว362-17ตค65]แจ้งประชาสัมพันธ์การทดสอบสมรรถนะการประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยระบบออนไลน์ เขียนโดย Admin 75
[พร0023.2/ว360-17ต.ค.65]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากร เขียนโดย Admin 226
[พร0023.2/ว357-17ตค65]ประชาสัมพันธ์ให้ อปท.ที่มีข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาทราบฯ เขียนโดย Admin 216
[พร0023.2/ว346-7ตค65]การตอบแทนประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565(เงินโบนัส) เขียนโดย Admin 413
[พร0023.2/ว349-7ตค65]การประเมินประสิทธิภาพและการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565(เงินโบนัส) เขียนโดย Admin 245
[พร0023.2/ว348-7ตค65]ขอความร่วมมืออำเภอประสาน อปท.ขอที่อยู่ของบุคลากรในสังกัดฯ เขียนโดย Admin 208
[พร0023.2/ว347-7ตค65]ขอความร่วมมือท้องถิ่นอำเภอแจ้ง อปท. แจ้งบุคลากรในสังกัดได้รับทราบและรวบรวมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่บุคลากรส่งคืนจังหวัด เขียนโดย Admin 243
[พร0023.2/ว338-5ตค65]ขอความร่วมมืออำเภอประชาสัมพันธ์ให้ อปท.ที่มีบุคลากรทางการศึกษาทราบและสแกน QR CODE เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย Admin 223
[พร0023.2/ว332-4ตค65]แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ อปท.ที่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นฯ เขียนโดย Admin 147
[พร0023.2/ว331-4ตค65]ขอความร่วมมือแจ้ง อปท.ที่มีข้าราชการหรือพนักงานครูฯในสังกัด สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูฯเข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ เขียนโดย Admin 166