แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว467-31มค67]คัดเลือกผู้แทนพนักงานส่วนตำบล เป็นกรรมการผู้แทน อบต.ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลในจังหวัดแพร่ แทนตำแหน่งที่ว่าง เขียนโดย Admin 253
[พร0023.2/ว417-29มค67]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 1/2567 เขียนโดย Admin 675
[พร0023.2/ว406-26มค67]กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ระดับอาวุโส เขียนโดย Admin 290
[พร0023.2/ว400-26มค67]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 1/2567 เขียนโดย Admin 462
[พร0023.2/ว398-26มค67]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. เขียนโดย Admin 251
[พร0023.2/ว377-25มค67]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 140
[พร0023.2/ว378-25มค67]การดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท.ในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ฯประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 5 ไปรวมกับรุ่นที่ 6 เขียนโดย Admin 173
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 1/2567 เขียนโดย Admin 411
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 1/2567 เขียนโดย Admin 423
[พร0023.2/ว267-18มค67]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน รายงานเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 193