แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว1186-24มีค65]หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เขียนโดย Admin 434
[พร0023.2/ว1184-24มีค65]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกรณีพ้นจากตำแหน่ง เขียนโดย Admin 315
[พร0023.2/ว1185-24มีค65]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกรณีพ้นจากตำแหน่ง เขียนโดย Admin 316
[พร0023.2/ว1158-23มีค65]การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เขียนโดย Admin 348
[พร002.2/ว169-23มีค65]แจ้งประชาสัมพันธ์หนังสือมาตรฐานทั่วไปในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 452
[พร0023.2/ว1125-21มีค65]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกรณีพ้นจากตำแหน่ง เขียนโดย Admin 354
[พร0023.2/ว1112-18มีค65]กรอบแนวทางการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. สายงานการสอน เขียนโดย Admin 434
[พร0023.2/ว1111-18มีค65]แจ้งเตือนเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ เขียนโดย Admin 423
[พร0023.2/ว1114-18มีค65]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท. เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 419
[พร0023.2/ว1106-18มีค65]แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น(กรณีเยียวยาผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงานด้านที่ 3 รอบเดือนตุลาคม 2562) เขียนโดย Admin 366