แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว1419-12เมษ65]เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เขียนโดย Admin 487
[พร0023.2/ว1383-11เมษ65]หารือการพิจารณาโทษวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เขียนโดย Admin 514
[พร0023.2/ว1369-8เมษ65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Admin 399
[พร0023.2/ว1322-5เมษ65]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เขียนโดย Admin 509
[พร0023.2/ว1313-4เมษ65]แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2563 เขียนโดย Admin 375
[พร0023.2/ว1314-4เมษ65]การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2562(ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) เขียนโดย Admin 382
[พร0023.2/ว1244-30มีค65]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 395
[พร0023.2/ว1230-29มีค65]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 3/2565 เขียนโดย Admin 729
[พร0023.2/ว3666-29มีค65]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 3/2565 เขียนโดย Admin 797
[พร0023.2/ว1231-29มีค65]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 523