แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว1606-28เมษ65]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 4/2565 เขียนโดย Admin 780
[พร0023.2/ว209-28เมษ65]การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง)ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัย พ.ศ. .... เขียนโดย Admin 412
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 4/2565 เขียนโดย Admin 898
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 4/2565 เขียนโดย Admin 878
[พร0023.2/ว205-27เมษ65]เสนอรายชื่อผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อพิจารณาเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 397
[พร0023.2/ว1559-26เมษ65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Admin 428
[พร0023.2/ว202-25เมษ65]แจ้งอำเภอประสาน อปท.เพื่อแจ้งบุคลากร ได้รับทราบและเข้าร่วมสัมมนาฯ เขียนโดย Admin 464
[พร0023.2/ว1515-22เมษ65]ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เขียนโดย Admin 391
[พร0023.2/ว1419-12เมษ65]เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เขียนโดย Admin 509
[พร0023.2/ว1383-11เมษ65]หารือการพิจารณาโทษวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เขียนโดย Admin 533