แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว2780-25มิ.ย.64]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล(นายกเทศมนตรี)ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่(ก.ท.จ.แพร่)กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง เขียนโดย Admin 353
[พร0023.2/ว287-24มิย64]แจ้ง อปท.ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 438
แจ้ง มติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 6/2564 เขียนโดย Admin 629
แจ้ง มติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 6/2564 เขียนโดย Admin 619
[พร0023.2/ว2721-22มิย64]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติปรับโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติม) เขียนโดย Admin 534
[พร0023.2/ว2630-16มิย64]เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 440
[พร0023.2/ว2615-16มิย64]แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าาราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินมีปัญหาความขัดแย้งหรือเป็นคู่กรณี เขียนโดย Admin 574
[พร0023.2/ว267-15มิย64]แจ้งผู้เข้ารับเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 รับรองคุณสมบัติเองของตนเอง ตามแบบ คส. (ใหม่) เขียนโดย Admin 447
[พร0023.2/ว2539-11มิย64]สำรวจข้อมูลศึกษาสังกัด อปท.ในการสนับสนุนการดำเนินการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่้น 2564 เขียนโดย Admin 489
[พร0023.2/ว2499-9มิย64]ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้าราชการ/ลูกจ้าง/ข้าราชการบำนาญ/ครูโรงเรียนเอกชนในสังกัดเข้าร่วมมาตรการผ่นปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย Admin 421