แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว298-15มค64]แจ้งแนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 2) 2562 (เพิ่มเติม) เขียนโดย Admin 603
[พร0023.2/ว297-15มค64]การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดที่มิใช่การกระทำความผิดทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และกรณีคณะกรรมาร ป.ป.ช.ไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดที่เกี่ยวกัน เขียนโดย Admin 505
[พร0023.2/ว296-15มค64]หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นตามข้อ 28 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย 2558 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม เขียนโดย Admin 449
[พร0023.2/ว277-14มค64]การยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาระบบอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย Admin 433
[พร0023.2/ว30-15มค64]การสมัครเข้ารับทุนฝึกอบรมวิชาชีพครู ในหลักสูตร Teacher Students เขียนโดย Admin 392
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.2/08-11มค64]แจ้งตรวจสอบรายชื่อและแจ้งยืนยันหรือยกเลิกการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 400
[พร0023.2/ว181-11มค64]โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 366
[พร0023.2/ว175-11มค64]แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาปฏิบัติการ ฯ เขียนโดย Admin 386
[พร0023.2/ว154-11มค64]การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่ เขียนโดย Admin 469
[พร0023.2/ว116-8มค64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร งวดที่ 2 เขียนโดย Admin 405