แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว4104-20กย64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 378
[พร0023.2/ว4091-20กย64]ข้อแนะนำการดำเนินการกรณีเทศบาลมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างอยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาของ ก.ท. เขียนโดย Admin 432
[พร0023.2/ว4069-16กย64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 380
[พร0023.2/ว4059-16กย64]แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นรอบเดือนตุลาคม 2562 เขียนโดย Admin 557
[พร0023.2/ว3984-13กย64]การแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางขับเคลื่อนมาตรการให้บริหารของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 423
[พร0023.2/ว3885-6กย64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 377
[พร0023.2/ว3868-3กย64]แจ้งแนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. เขียนโดย Admin 537
[พร0023.2/ว380-3กย64]แจ้งตรวจสอบมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานศึกษา ระดับต้นฯ เขียนโดย Admin 491
[พร0023.2/ว3867-3กย64]ทบทวนการกำหนดห้วงเวลาในการเสนอขอรับความเห็นชอบปรับปรุงแผนกำลัง 3 ปี เขียนโดย Admin 426
[พร0023.2/ว3839-2กย64]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. เขียนโดย Admin 575