แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว4762-3พย64]การแจ้งกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยงชาญ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 378
[พร0023.2/ว4715-1พย64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 407
[พร0023.2/ว4708-29ตค64]การกำหนดระยะเวลาในการจัดประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 514
[พร0023.2/ว4677-28ตค64]การเบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นผการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ เขียนโดย Admin 461
[พร0023.2/ว4691-29ตค64]การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกร้องรับผลประโยชน์จากการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น เขียนโดย Admin 391
[พร0023.2/ว4656-27ตค64]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. เขียนโดย Admin 607
[พร0023.2/ว4657-27ตค64]การกำหนดระยะเวลาในการจัดประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 496
[พร0023.2/ว4653-27ตค64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 รายการงบงเินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 447
[พร0023.2/ว4614-26ตค64]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานเทศบาลกรณีมีเหตุความจำเป็น เขียนโดย Admin 413
[พร0023.2/ว4617-26ตค64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 341