แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว294-29มิย65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2565 เขียนโดย Admin 166
[พร0023.1/ว2430-29มิย65]ขอส่งบุคลกรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 96 กลับต้นสังกัด เขียนโดย Admin 151
[พร0023.1/ว293-29มิย65]แจ้งปรับแผนการฝึกอบรมหลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 183
[พร0023.1/ว290-28มิย65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2565 เขียนโดย Admin 177
[พร0023.1/ว7087-24มิย65]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง เขียนโดย Admin 178
[พร0023.1/ว2309-21มิย65]การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน กรมการปกครอง เขียนโดย Admin 287
[พร0023.1/ว2308-21มิย65]การเชื่อมสัญญาณรายการวิทยุ รายการ คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่อง กับรัฐมนตรี เขียนโดย Admin 175
[พร0023.1/ว279-21มิย65]แจ้งประชาสัมพันธ์การกำหนดจัดงาน FTI Expo 2022 เขียนโดย Admin 171
[พร0023.1/ว270-13มิย65]แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวลดล้อมการควบคุมอาคารฯ เขียนโดย Admin 218
[พร0023.1/ว2173-9มิ.ย.65]แผนการดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565ระหว่างเดือน มิ.ย.-ก.ย.2565 เขียนโดย Admin 294