แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว4139-31ตค66]การรายงานผลการเปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนยบ์บริการแบบเบ็ดเสร็จของ อปท. เขียนโดย Admin 155
[พร0023.1/ว496-30ตค66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สูุ่มชน ครั้งที่ 35/2566 เขียนโดย Admin 157
[พร0023.1/ว4102-30ต.ค.66]การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 175
[พร0023.1/ว4010-24ตค66]ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกพับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 เขียนโดย Admin 248
[พร0023.1/ว484-20ตค66]แจ้งหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านระบบ Local MOOC เขียนโดย Admin 225
[พร0023.1/ว3950-18ตค66]การประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 206
[พร0023.1/ว476-17ตค66]แจ้งเผยแพร่เอกสารวิชาการเรื่อง คำถาม - คำตอบ จากแนวความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ เขียนโดย Admin 219
[พร0023.1/ว475-17ตค66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2566 เขียนโดย Admin 178
[พร0023.1/ว474-16ตค66]การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 เขียนโดย Admin 164
[พร0023.1/ว455-10ตค66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2566 เขียนโดย Admin 186