แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว312-9กย65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 33/2565 เขียนโดย Admin 209
[พร0023.1/ว310-8กย65]ขอเชิญประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ เขียนโดย Admin 177
[พร0023.1/ว304-2กย65]ขอความอนุเคราะห์ อปท.ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จำหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ เขียนโดย Admin 313
[พร0023.1/ว303-2กย65]แจ้งข้อมูลข่าวารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2565 เขียนโดย Admin 197
[พร0023.1/ว286-31สค65]การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัยครั้งที่ 4 ผ่านระบบ Zoom เขียนโดย Admin 210
[พร0023.1/ว3249-30สค65]แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เมษายน 2566 เขียนโดย Admin 279
[พร0023.1/ว284-29สค65]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เขียนโดย Admin 212
[พร0023.1/ว3235-29สค65]ขอเชิญเข้าร่วมประกวด Ombudsman Award รางวัล แห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 183
[พร0023.1/ว383-29สค65]ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมสัมมนา เรื่อง การบริหารงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดงานและการเบิกจ่ายเงิน ของ อปท. เขียนโดย Admin 263
[พร0023.1/ว382-29สค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2565 เขียนโดย Admin 152