แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว56-28มค64]แนวทางการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 2 เขียนโดย Admin 225
[พร0023.1/ว49-27มค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2564 เขียนโดย Admin 169
[พร0023.1/ว47-26มค64]แจ้ง อปท.เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบ INFO ภายในวันที่ 31 มค 64 เขียนโดย Admin 233
[พร0023.1/ว45-22มค64]แจ้งประชาสมพันธ์ รัฐบาลอิเดียจะจัดสัมมนาออนไลน์ เขียนโดย Admin 153
[พร0023.1/ว42-20มค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครัั้งที่ 2/2564 เขียนโดย Admin 154
[พร0023.1/ว22-12มค64]การสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ PMQA 4.0 เขียนโดย Admin 171
[พร0023.1/ว17-11มค64]แจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2563 เขียนโดย Admin 153
[พร0023.1/ว16-11มค64]การสำรวจความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ เขียนโดย Admin 200
[พร0023.1/ว13-7มค64]แจ้งเลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมฯ เขียนโดย Admin 288
[พร0023.1/ว4-5มค64]แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดเข้าศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 165