แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว317-19กค65]แจ้งบุคลากร อปท.เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวฯ เขียนโดย Admin 187
[พร0023.1/ว311-11กค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 26/2565 เขียนโดย Admin 159
[พร0023.1/ว309-7กค65]แจ้งประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เขียนโดย Admin 229
[พร0023.1/ว310-7กค65]สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นแจ้งปรับแผนการฝึกอบรมฯ เขียนโดย Admin 198
[พร0023.1/ว308-6กค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2565 เขียนโดย Admin 161
[พร0023.1/ว305-5กค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2565 เขียนโดย Admin 161
[พร0023.1/ว2521-5กค65]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการที่ดีของบุคลกร อปท.ในจังหวัดแพร่ ประจำปีงบ 2565 เขียนโดย Admin 311
[พร0023.1/ว2419-30มิย65]ขอเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น เขียนโดย Admin 170
[พร0023.1/ว294-29มิย65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2565 เขียนโดย Admin 163
[พร0023.1/ว2430-29มิย65]ขอส่งบุคลกรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 96 กลับต้นสังกัด เขียนโดย Admin 148