แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว3946-27ตค65]การสมัครเป็นสมาชิก the Asia Pacific Coalition of Cities Against Discrimination เขียนโดย Admin 123
[พร0023.1/ว11979-18ตค65]ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรฯเพื่อพิจารณาคัดเลือกฯเข้ารับประทานรางวัลฯ เขียนโดย Admin 173
[พร0023.1/ว11882-11ตค65]ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 130
[พร0023.1/ว351-11ตค65]การถวายผ้ากฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีพุทธศักราช 2565 เขียนโดย Admin 194
[พร0023.1/ว350-11ตค65]แจ้งข้อมูลข่าวาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2565 เขียนโดย Admin 124
[พร0023.1/ว333-4ตค65]แจ้งข้อมูลข่าสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 35/2565 เขียนโดย Admin 138
[พร0023.1/ว335-4ตค65]แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรม ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 139
[พร0023.1/ว328-30กย65]ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการโครงการ Healthcare Technology Summit 2022 เขียนโดย Admin 159
[พร0023.1/ว3620-29กย65]สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 141
[พร0023.1/ว3619-29กย65]ขอความอนุเคระห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการ การเตรียมความพร้อมแก่ อปท.ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Admin 244