แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว583-4ธค66]แจ้ง อปท.สามารถกรอกข้อมูลและรับรองข้อมูลรายงานการให้บริการศูนยบ์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ของ อปท. เขียนโดย Admin 312
[พร0023.1/ว580-1ธค66]ขอเชิญประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ เขียนโดย Admin 182
[พร0023.1/ว569-29พย66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2566 เขียนโดย Admin 209
[พร0023.1/ว568-29พย66]แจ้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ เขียนโดย Admin 208
[พร0023.1/ว557-23พ.ย.66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่39/2566 เขียนโดย Admin 211
[พร0023.1/ว4471-21พย66]ประชาสัมพันธ์การพัฒนาทักษะด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของ อปท. เขียนโดย Admin 233
[พร0023.1/ว4473-21พย66]การปรับแผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 เขียนโดย Admin 222
[พร0023.1/ว553-21พย66]แจ้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ เขียนโดย Admin 190
[พร0023.1/ว4441-20พย66]สรุปผลการสำรวจความต้องการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของ อปท. เขียนโดย Admin 191
[พร0023.1/ว540-15พ.ย.66]แจ้งข้อมูลข่าวสารของราชการได้ดำเนินโครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เขียนโดย Admin 207