แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว4163-10พย65]ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2565 เขียนโดย Admin 194
[พร0023.1/ว4151-9พย65]แผนดำเนินหารจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทเพิ่มประสิทธิภาพของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 121
[พร0023.1/ว4150-9พย65]ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูงของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นที่กำหนดให้มีการศึกาษาดูงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 110
[พร0023.1/ว4149-9พย65]ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่้น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันศึกษา พ.ศ.2566 ฉบับที่ 2 เขียนโดย Admin 110
[พร0023.1/ว388-4พ.ย.65]การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2565 เขียนโดย Admin 107
[พร0023.1/ว384-2พย65]การปรับปรุงโครงการสร้างและการแบ่งงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เขียนโดย Admin 184
[พร0023.1/ว385-2พย65]การแบ่งงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 85
[พร0023.1/ว383-2พย65]การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการ การเพิ่มขีดความสามารถเจ้าพนักงานตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขของ อปท.ประจำปีงบ 2566 เขียนโดย Admin 150
[พร0023.1/ว380-1พย65]ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 6 เขียนโดย Admin 122
[พร0023.1/ว372-31ตค65]การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 งบลงทุน(กรม) เขียนโดย Admin 78