แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/185-26เมษ64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2564 เขียนโดย Admin 95
[พร0023.1/ว182-23เมษ64]เลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในห้วงเดือนเมษายน 2564 เขียนโดย Admin 99
[พร0023.1/ว173-20เมษ64]ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เขียนโดย Admin 99
[พร0023.1/ว169-16เมษ64]ประชาสัมพันธ์ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 147
[พร0023.1/ว170-16เมษ64]การปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและอำเภอ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เขียนโดย Admin 200
[พร0023.1/ว166-9เมษ64]การประเมินผลกระทบรวมด้านเศรษฐกิจและสังคมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เขียนโดย Admin 135
[พร0023.1/ว165-8เมษ64]การแบ่งงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการสำนักงานาส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 129
[พร0023.1/ว164-8เมษ64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564 เขียนโดย Admin 94
[พร0023.1/ว163-8เมษ64]พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษ เขียนโดย Admin 74
[พร0023.1/ว161-5เมษ64]แจ้งเปลี่ยนกำหนดการใหม่โครงการอบรมฯ เขียนโดย Admin 148