แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว4290-18พย65]การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท.ลงในระบบข้อมูลกลาง อปท.ระยะที่ 2 เขียนโดย Admin 190
[พร0023.1/ว403-11พย65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2565 เขียนโดย Admin 195
[พร0023.1/ว401-10พย65]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา การพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นสู่ความเป็นเมืองตามหลักการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย เขียนโดย Admin 239
[พร0023.1/ว400-10พย65]แจ้งกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของ กสถ.ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 165
[พร0023.1/ว399-10พย65]แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรม เดิน - วิ่ง การกุศล ก้าวด้วยธรรม ครั้งที่ 6 เขียนโดย Admin 154
[พร0023.1/ว4163-10พย65]ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2565 เขียนโดย Admin 258
[พร0023.1/ว4151-9พย65]แผนดำเนินหารจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทเพิ่มประสิทธิภาพของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 192
[พร0023.1/ว4150-9พย65]ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูงของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นที่กำหนดให้มีการศึกาษาดูงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 179
[พร0023.1/ว4149-9พย65]ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่้น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันศึกษา พ.ศ.2566 ฉบับที่ 2 เขียนโดย Admin 206
[พร0023.1/ว388-4พ.ย.65]การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2565 เขียนโดย Admin 156