แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว3249-30สค65]แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เมษายน 2566 เขียนโดย Admin 221
[พร0023.1/ว284-29สค65]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เขียนโดย Admin 169
[พร0023.1/ว3235-29สค65]ขอเชิญเข้าร่วมประกวด Ombudsman Award รางวัล แห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 127
[พร0023.1/ว383-29สค65]ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมสัมมนา เรื่อง การบริหารงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดงานและการเบิกจ่ายเงิน ของ อปท. เขียนโดย Admin 211
[พร0023.1/ว382-29สค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2565 เขียนโดย Admin 107
[พร0023.1/ว3208-26สค65]ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2565 เขียนโดย Admin 206
[พร0023.1/ว364-18สค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2565 เขียนโดย Admin 155
[พร0023.1/ว357-16สค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2565 เขียนโดย Admin 142
[พร0023.1/ว3017-11สค65]การอบรมออนไลน์หลักสูตร Gender Equality and Women s Empowerment ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ UNDP เขียนโดย Admin 175
[พร0023.1/ว3021-11สค65]งานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นระหว่างไทย - ญี่ปุ่น เขียนโดย Admin 102