แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว3863-21ตค65]หารือการอุทิศที่ดิน เขียนโดย Admin 358
[พร0023.4/ว3883-21ตค65]หารือการดำเนินการคืนค่าตอบแทนในการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน เขียนโดย Admin 285
[พร0023.4/ว3884-21ตค65]การขอหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ.2547 เขียนโดย Admin 259
[พร0023.4/ว3829-18ตค65]แจ้งผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน เขียนโดย Admin 285
[พร0023.4/ว3771-11ตค65]การจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น เขียนโดย Admin 441
[พร0023.4/ว3752-10ตค65]แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเลิกทรอนิกส์ พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 388
[พร0023.4/ว3721-7ตค65]การหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น เขียนโดย Admin 384
[พร0023.4/ว344-6ต.ค.65]ดำเนินการตอบข้อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมของอปท. เขียนโดย Admin 367
[พร0023.4/ว3692-5ตค65]ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 เขียนโดย Admin 335
[พร0023.4/ว3691-5ตค65]แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เขียนโดย Admin 345