แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว1901-23พค65]การประเมินการใช้ประโยชน์จากการสำรวจความพึงพอใจระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท.(ELE) เขียนโดย Admin 305
[พร0023.4/ว1830-17พค65]ร่างอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฏหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย พ.ศ.2562 จำนวน 3 ฉบับ เขียนโดย Admin 287
[พร0023.4/ว1829-17พค65]หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เขียนโดย Admin 511
[พร0023.4/ว240-17พค65]การสัมมนา ส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับ อปท.(พ.ศ. 2566 - 2570) เขียนโดย Admin 393
[พร0023.4/ว1749-10พค65]แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน เขียนโดย Admin 398
[พร0023.4/ว220-5พค65]รายงานผลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ เขียนโดย Admin 324
[พร0023.4/ว1657-3พค65]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีการตราร่างกฎหมายหรือร่างอนุบัญญัติที่ต้องจัดให้มีแผนที่ท้าย เขียนโดย Admin 298
[พร0023.4/ว1656-3พค65]ขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่าไม้ตั้งอยู่ เขียนโดย Admin 301
[พร0023.4/ว214-2พค65]รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 เขียนโดย Admin 321
[พร0023.4/ว1619-29เมษ65]ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น เขียนโดย Admin 359