แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว397-30มค66]แต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณามการจัดงานประเพณีของ อปท. เขียนโดย Admin 368
[พร0023.4/ว394-30มค66]หารือกรณีการหยุดผฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ.2561 เขียนโดย Admin 344
[พร0023.4/ว314-24มค66]โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 378
[พร0023.4/ว292-23มค66]การประชุมชี้แจงระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปัญหาของประชาชนในพื้นที่ อปท. เขียนโดย Admin 416
[พร0023.4/ว40-18ม.ค.66]หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันและสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่น เขียนโดย Admin 369
[พร0023.4/ว29-16ม.ค.66]การจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 412
[พร0023.4/ว191-16ม.ค.66]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำตราเครื่องหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 406
[พร0023.4/ว145-12มค66]หารือเกี่ยวกับผู้มีอำนาจในการสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด เขียนโดย Admin 392
[พร0023.4/ว133-11มค66]หนังสือกฏหมายระเบียบ หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ และข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท. ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 410
[พร0023.4/ว132-11มค66]หนังสือ การกำกับดูแล อปท.ขอผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 402