แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว352-11ตค65]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ให้แก่ อปท.ประจำเดือนกันยายน 2565 เขียนโดย Admin 249
[พร0023.5/ว3762-11ตค65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 1 เขียนโดย Admin 206
[พร0023.5/ว3707.5-6ต.ค.65]หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 213
[พร0023.5/ว342-6ต.ค.65]แจ้งปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เขียนโดย Admin 130
[พร0023.5/ว341-6ต.ค.65]แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยประจำเดือนสิงหาคม 2565 เขียนโดย Admin 129
[พร0023.5/ว343-6ต.ค.65]แนวทางการจ้างที่ปรึกษา เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีหลักเกณฑ์และแนวทางในการจ้างที่ปรึกษาได้อย่างถูกต้อง เขียนโดย Admin 125
[พร0023.5/ว339-5ตค65]แจ้งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือการใช้จ่านเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 และกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2565 เขียนโดย Admin 191
[พร0023.5/ว3698-5ตค65]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริหารสาธารณสุขของ อปท. เขียนโดย Admin 128
[พร0023.5/ว3697-5ตค65]การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมของ อปท. เขียนโดย Admin 137
[พร0023.5/ว350-5ตค65]แต่งตั้งคณะทำงานในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และติดตามเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบ 2566 และกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ .2565 เขียนโดย Admin 105