แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว517-6กพ66]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุระกิจเฉพาะแก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 218
[พร0023.5/ว516-6กพ66]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2565 เขียนโดย Admin 181
[พร0023.5/ว67-3กพ66]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 95
[พร0023.5/ว66-3กพ66]การลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกใหม่ เขียนโดย Admin 188
[พร0023.5/ว63-31มค66]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 139
[พร0023.5/ว61-30มค66]หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่มีชีวิต เขียนโดย Admin 146
[พร0023.5/ว60-30มค66]กรมบัญชีกลางแจ้งแนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีใช้อุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียมฯ เขียนโดย Admin 135
[พร0023.5/ว416-30มค66]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 136
[พร0023.5/ว413-30มค66]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 179
[พร0023.5/ว414-30มค66]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 105