แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/113-1มีค66]ขอเชิญประชุมเร่งรัดติดตามเร่งรัดการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบงประมาณปี พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 138
[พร0023.5/ว112-1มีค66]การกำหนดแนวทางการออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างฯ เขียนโดย Admin 138
[พร0023.5/ว110-28กพ66]แจ้ง อปท.ตรวจสอบและรายงานข้อมูลส่งให้ สถจ.แพร่ ตามแบบรายงานที่กำหนด เขียนโดย Admin 151
[พร0023.5/ว109-27กพ66]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 126
[พร0023.5/ว108-27กพ66]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 79
[พร0023.5/ว861-27กพ66]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุระกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 165
[พร0023.5/ว103-23กพ66]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 158
[พร0023.5/ว799-22กพ66]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่ อปท.ประจำเดือนมกราคม 2566 เขียนโดย Admin 203
[พร0023.5/ว798-22กพ66]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2566 เขียนโดย Admin 155
[พร0023.5/ว102-21กพ66]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 115