แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว109-8มีค67]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ อปท. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย Admin 205
[พร0023.5/ว978-6มีค67]การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล เขียนโดย Admin 143
[พร0023.5/95-29กพ67]แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิฯ ในเดือนมกราคม 2567 ออกจากบัญชี เขียนโดย Admin 311
[พร0023.5/ว88-27กพ67]แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อ อปท.เข้าบัญชี อปท. เขียนโดย Admin 451
[พร0023.5/ว86-27กพ67]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 297
[พร0023.5/ว793-22กพ67]การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขียนโดย Admin 402
[พร0023.5/ว78-19กพ67]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 318
[พร0023.5/ว710-16กพ67]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท.ประจำเดือน มกราคม 2567 เขียนโดย Admin 306
[พร0023.5/ว77-16กพ67]การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายในและแบบสำรวจด้านการควบคุมให้แก่ อบจ. ทม. ทต. และ อบต.ในพื้นที่จังหวัดแพร่ทราบ เขียนโดย Admin 292
[พร0023.5/ว686-15กพ67]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการคำนวฯเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าจากเงินบำนาญ เขียนโดย Admin 276