แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว374-31ตค65]แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริหารนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยในเดือน กันยายน 2565 เขียนโดย Admin 100
[พร0023.5/ว3965-28ตค65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ ) ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 92
[พร0023.5/ว3964-28ตค65]รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เขียนโดย Admin 130
[พร0023.5/ว3850-20ตค65]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้นำส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2565 เขียนโดย Admin 241
[พร0023.5/ว3831-19ตค65]การโอนเงินจัดสรรโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคโควิด19 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข เขียนโดย Admin 177
[พร0023.5/ว361-17ต.ค.65]ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 182
[พร0023.5/ว3823-18ต.ค.65]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 งวดที่9/2565 เขียนโดย Admin 266
[พร0023.5/ว3804-17ตค65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 เขียนโดย Admin 251
[พร0023.5/ว356-17ตค65]หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาฝึกการอบรมผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐที่มีคุณสมบัตติด้านคุณวุฒิการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ เขียนโดย Admin 183
[พร0023.5/ว3775-11ตค65]การควบคุมและการป้องกันการเบิกจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online ของ อปท. เขียนโดย Admin 191