แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว68-12กพ67]แนวทางการปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2567 เขียนโดย Admin 329
[พร0023.5/ว69-12กพ67]แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการติดต่อราชการกับสำนักงาน ง.ส.ต. เขียนโดย Admin 223
[พร0023.5/ว70-12กพ67]ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรมด้านการแพทย์ในบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อให้ อปท.ทราบ เขียนโดย Admin 179
[พร0023.5/ว67-12กพ67]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ อปท.ประจำเดือนมกราคม 2567 เขียนโดย Admin 247
[พร0023.5/ว606-12กพ67]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2566 เขียนโดย Admin 204
[พร0023.5/ว65-9กพ67]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 105
[พร0023.5/ว593-9กพ67]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมกราคม 2567 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 162
[พร0023.5/ว59-7กพ67]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 136
[พร0023.5/ว548-6กพ67]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากร อปท.สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตาม ว 219 ของ อปท. เขียนโดย Admin 287
[พร0023.5/ว53กพ67]แจ้ง อปท.ที่ยังไม่ได้ส่งรายงานการเงินประจำปีฯ ส่งรายงานดังกล่าวมาทางจังหวัด เขียนโดย Admin 297