แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว125-10มีค66]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ อปท. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย Admin 227
[พร0023.5/ว1035-10มีค66]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 2/2566 เขียนโดย Admin 186
[พร0023.5/ว1034-10มีค66]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 เขียนโดย Admin 193
[พร0023.5/ว124-8มีค66]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 67
[พร0023.5/ว121-7มีค66]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 93
[พร0023.5/ว952-3มีค66]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้ดำเนินการเรียกคืนและได้นำส่งเงินคืนเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว เขียนโดย Admin 147
[พร0023.5/ว116-3มีค66]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 92
[พร0023.5/ว935-3มีค66]การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้าน เขียนโดย Admin 164
[พร0023.5/ว115-2มีค66]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 92
[พร0023.5/ว926-2มีค66]การตรวจสอบการจ่ายเงินของ อปท.ผ่านระบบ KTB Corporatate Online เขียนโดย Admin 177