แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว235-19พค66]แจ้งจัดทำรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 168
[พร0023.5/ว1969-19พค66]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 101
[พร0023.5/ว1940-16พค66]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ซึ่งได้รับความเสียห เขียนโดย Admin 114
[พร0023.5/ว1941-16พค66]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 222
[พร0023.5/ว1876-11พค66]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่ อปท.ประจำเดือนมีนาคม 2566 เขียนโดย Admin 201
[พร0023.5/ว220-10พค66]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 111
[พร0023.5/ว218-10พค66]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ อปท. ประจำเดือน เมษายน 2566 เขียนโดย Admin 220
[พร0023.5/ว219-10พค66]แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2566 เขียนโดย Admin 176
[พร0023.5/ว1845-10พค66]ขอเชิญประชุมติดตามเร่งรัดการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 85
[พร0023.5/ว215-8พค66]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 107