แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว4400-28พย65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เขียนโดย Admin 50
[พร0023.5/ว4401-28พย65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ เขียนโดย Admin 51
[พร0023.5/ว4396-28พย65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา เขียนโดย Admin 64
[พร0023.5/ว4397-28พย65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 59
[พร0023.5/ว4394-25พย65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนเฉาะกิจ สำหรับการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลวงท้องถิ่น เขียนโดย Admin 135
[พร00213.5/ว425-22พย65]แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริหารนวัตกรรมไทยในบัญชีที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนฯ ในเดือนตุลาคม 2565 เขียนโดย Admin 118
[พร0023.5/ว423-22พย65]การใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย Admin 130
[พร0023.5/ว425-22พย65]แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ประจำเดือนตุลาคม 2565 จำนวน 20 ผลงาน เขียนโดย Admin 117
[พร0023.5/ว4359-22พย65]การควบคุมและการป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินของ อปท. เขียนโดย Admin 119
[พร0023.5/ว4326-21พย65]โครงการอบรมหลักสูตร แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ เขียนโดย Admin 211