แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว320-22กย65]แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินค่าภาคเหมืองแร่ให้แก่ อปท. งวดที่ 3/2565 เขียนโดย Admin 210
[พร0023.5/ว3510-22กย65]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่ อปท.ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เขียนโดย Admin 231
[พร0023.5/ว3511-22กย65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า)ครั้งที่ 5 เขียนโดย Admin 116
[พร0023.5/ว3505-21กย65]ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 200
[พร0023.5/ว10734-20ก.ย.65]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 8/ 2565 เขียนโดย Admin 242
[พร0023.5/ว317-19กย65]แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. เขียนโดย Admin 283
[พร0023.5/ว3433-14กย65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 259
[พร0023.5/ว314-13กย65]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ อปท. ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เขียนโดย Admin 294
[พร0023.5/ว3393-8กย65]หลักเกณและวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี เขียนโดย Admin 222
[พร0023.5/ว3394-8กย65]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 246