แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว43-18มค66]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 122
[พร0023.5/ว37-17มค66]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 210
[พร0023.5/ว184-16ม.ค.66]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9)ฯ เขียนโดย Admin 258
[พร0023.5/ว23-12มค66]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ อปท. ประจำเดือน ธันวาคม 2565 เขียนโดย Admin 298
[พร0023.5/ว19-12มค66]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 158
[พร0023.5/ว153-12มค66]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 297
[พร0023.5/ว128-11มค66]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1-2 เขียนโดย Admin 143
[พร0023.5/ว127-11มค66]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลกร ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 92
[พร0023.5/ว126-11มค66]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 117
[พร0023.5/ว11-10มค66]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 176