แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว3687-4ตค65]ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรเชิงวิชาการ การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดของ อปท. สำหรับสถานศึกษาฯ สำหรับปีงบ 65 เขียนโดย Admin 177
[พร0023.5/ว3670-3ตค65]การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 191
[พร0023.5/ว329-3ตค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 113
[พร0023.5/ว330-3ตค65]แจ้งผลการอนุมัติการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี เขียนโดย Admin 168
[พร0023.5/ว3664-30กย65]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 ปละภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกันยายน 2565 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 180
[พร0023.5/ว3607-28กย65]การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 238
[พร0023.5/ว324-27กย65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 153
[พร0023.5/ว3572-27ก.ย.65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำฯ เขียนโดย Admin 162
[พร0023.5/ว321-22กย65]ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 206
[พร0023.5/ว3516-22กย65]แจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ฯ(งวดที่ 2) เขียนโดย Admin 213