แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว28-17มค67]แจ้งยกเลิกหนังสือ เรื่องการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐขอผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางฯ เขียนโดย Admin 192
[พร0023.5/ว261-17มค67]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท.ประจำเดือนธันวาคม 2566 เขียนโดย Admin 268
[พร0023.5/ว224-12มค67]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 2 เขียนโดย Admin 209
[พร0023.5/ว202-12มค67]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 205
[พร0023.5/ว194-12มค67]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 121
[พร0023.5/ว196-12มค67]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 262
[พร0023.5/ว188-12มค67]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 236
[พร0023.5/ว13-10มค67]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ อปท.ประจำเดือนธันวาคม 2566 เขียนโดย Admin 260
[พร0023.5/ว139-10มค67]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนธันวาคม 2566 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 202
[พร0023.5/ว133-9มค67]แนวทางการใช้จ่ายเงินของ อปท.กรณีเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ถูกพับไปโดยผลของกฏหมาย เขียนโดย Admin 161