แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว1799-3พค67]รายงานผลการศึกษาการยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการบริการสาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์ เขียนโดย Admin 144
[พร0023.3/ว187-2พค67]การออกติดตามและนิเทศงานของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 207
[พร0023.3/ว4886-30เมษ67]การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคของ อปท. เขียนโดย Admin 164
[พร0023.3/ว1752-1พ.ค.67]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพน้ำประปาดื่มได้ของอปท.ตามแนวทางการดำเนินการตามนโยบายน้ำประปาสะอาดดื่มได้ของกระทรวงมหาดไทยพร้อมการดูแลรักษาซ่อมบำรุงระบบประปาในความรับผิดชอบของอปท. เขียนโดย Admin 291
[พร0023.3/ว1747-30เม.ย.67]ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่อปท. เขียนโดย Admin 137
[พร0023.3/ว1746-1พ.ค.67]การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดอปท.ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น2567 เขียนโดย Admin 122
[พร0023.3/ว1743-30เมษ67]ขอส่งคู่มือฝายดินซีเมนต์ เขียนโดย Admin 118
[พร0023.3/ว1720-29เมษ67]ยกระดับการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤตในพื้นที่ภาคเหนือ เขียนโดย Admin 90
[พร0023.3/ว1708-29เมษ67]การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ของ อปท.ที่เป็นหน่วยงานรับงบประมาณ (อบจ. ทน. ทม.) เขียนโดย Admin 79
[พร0023.3/ว1698-26เมษ67]แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท.พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เขียนโดย Admin 160