แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว240-18มค66]แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท.สำหรับรายการที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เขียนโดย Admin 54
[พร0023.3/ว38-18มค66]ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษายากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 111
[พร0023.3/ว180-13ม.ค.66]ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคลประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่2 เขียนโดย Admin 95
[พร0023.3/ว181-13ม.ค.66]คำปรึกษาหารือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Admin 128
[พร0023.3/ว26-16ม.ค.66]แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลเด็กเล็กและข้อมูลอื่นๆในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นฯ เขียนโดย Admin 134
[พร0023.3/ว203-16ม.ค.66]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า)ครั้งที่1 เขียนโดย Admin 51
[พร0023.3/ว174-13มค66]ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรณี ผวจ.ใช้อำนาจในการพิจารณาในรายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบ 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ฯ เขียนโดย Admin 78
[พร0023.3/ว161-12มค66]แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 (เพิ่มเติม) เขียนโดย Admin 128
[พร0023.3/ว131-11มค66]แนวปฏิบัติการลดภาระงานครูที่นอกเหนือจากภาระงานสอนในสถานศึกษาสังกัด อปท. เขียนโดย Admin 135
[พร0023.3/ว135-11มค66]คู่มือแนวทางการปฏิบัติการเข้าใช้งานระบบและสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Admin 138